Zaburzenia psychotyczne – objawy i leczenie w gabinecie psychologicznym

Zaburzenia psychotyczne czy psychozy jest to grupa chorób psychicznych, charakteryzujących się poważnymi zakłóceniami w sferze myśli, emocji, woli, świadomości świata i siebie, więzi z ludźmi i ogólnego przystosowania chorego. W zaburzeniach psychotycznych dochodzi do przerwania wymiany informacji między chorym a światem zewnętrznym. Człowiek w ostrym stanie psychozy odcina się zupełnie od znanego mu dotąd świata zewnętrznego i tworzy własną, wewnętrzną rzeczywistość. W psychozie, w odróżnieniu od innych zaburzeń psychicznych pacjenci nie mają poczucia choroby. Innym osobom obserwującym zachowania chorego towarzyszy poczucie dziwności i trudno im o zrozumieć i z nim współodczuwać, gdyż nie odnajdują u siebie takich doświadczeń.

Zaburzenia psychotyczne – rodzaje:

schizofrenia – najbardziej znane zaburzenia psychotyczne przejawiające się autystyczną postawą, wycofaniem ze świata społecznego, zaburzeniem myślenia o charakterze urojeniowym, zaburzeniami spostrzegania (omamy wzrokowe, słuchowe), płytkim i nieadekwatnym do sytuacji afektem;

– psychozy afektywne charakteryzują się występowaniem zmian afektu (depresji lub manii) oraz objawów psychotycznych (urojeń i/lub omamów), które mogą lecz nie muszą wystąpić w zaostrzonym stanie choroby; do psychoz afektywnych zaliczamy:

a) zaburzenia afektywne dwubiegunowe (psychoza maniakalno – depresyjna) – występują naprzemiennie stany depresyjne (obniżonego nastroju i napędu) i maniakalne (podwyższonego nastroju, z dużym pobudzeniem, uleganiem impulsom, gonitwą myśli);

b) psychoza depresyjna jednobiegunowa – występują objawy depresyjne o znacznym nasileniu, z towarzyszącymi im w stanie ostrym urojeniami np. winy i kary;

– zaburzenia urojeniowe – dominującym objawem są urojenia tj. silne, utrwalone i niepoddające się dyskusji przekonania o treści niezgodnej z rzeczywistością; w zaburzeniach urojeniowych najczęściej występują urojenia prześladowcze, wpływu, oddziaływania innych na chorego, odsłonięcia myśli, nasyłania myśli, wykradania i kontrolowania, urojenia zdrady, posłannicze czy wielkościowe;

– zaburzenia schizoafektywne charakteryzują się jednoczesnym występowaniem objawów schizofrenicznych i zaburzeń afektywnych o biegunie dodatnim lub ujemnym (depresja lub mania)

Zaburzenia psychotyczne – leczenie

W zaburzeniach psychotycznych ogólny poziom funkcjonowania pacjentów ulega znacznemu pogorszeniu. Dlatego tak ważne jest wczesne zdiagnozowanie choroby i rozpoczęcie leczenia farmakologicznego. Bardzo ważne jest utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem prowadzącym, regularność wizyt i przyjmowanie leków, zgodnie z zaleceniami lekarskimi nawet po ustąpieniu objawów. Psychoterapia indywidualna w przypadku chorych z zaburzeniami psychotycznymi ma charakter podtrzymujący i nastawiona jest na uzyskanie przez pacjenta krytycyzmu wobec objawów chorobowych.